Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Įstatymu reglamentuotas fizinio barjero įrengimas prie sienos su Baltarusija

Siekiant užtikrinti efektyvų šiuo metu susiklosčiusios ekstremaliosios situacijos valdymą ir likvidavimą, operatyvų reikalingų sprendimų priėmimą, Seimas priėmė Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika įrengimo įstatymą (projektas Nr. XIVP-753(2), sudarydamas teisines, finansines ir organizacines sąlygas operatyviam fizinio barjero mūsų šalies teritorijoje prie sienos su Baltarusijos Respublika įrengimui.

Fiziniu barjeru laikomas valstybės sienos apsaugos infrastruktūros objektas ar tarpusavyje susiję objektai, sudaryti iš visumos statinių ir įrenginių, reikalingų užtikrinti valstybės sienos apsaugą, stebėjimą ir kontrolę.

Tokio projekto įgyvendinimas bus finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, finansavimui taip pat galės būti naudojamos Europos Sąjungos paramos ir kitų šaltinių lėšos. Įstatyme įtvirtinta, kad įgyvendinant projektą jo vykdytojas neturi gauti su projektu susijusių investicijų grąžos ir (ar) pelno.

Projekto įgyvendinimui reikalinga žemė galės būti paimama visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų; šiuo metu galiojančios valstybinės žemės nuomos ir (ar) panaudos sutartys galėtų būti nutraukiamos prieš terminą Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Įstatyme įtvirtinta, kad su fizinio barjero projekto įgyvendinimu susijusių darbų vykdymui netaikomi:

1) Statybos įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai, susiję su visuomenės informavimu apie numatomą statinių projektavimą, projektinių pasiūlymų rengimu, visos apimties statinio projekto iki statybos pradžios parengimu, statinio projekto ekspertizės iki statybos pradžios atlikimu, statybą leidžiančio dokumento gavimu;

2) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, susiję su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu;

3) Miškų įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Žemės įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ir juose įgyvendinančiuose teisės aktuose bei kituose teisės aktuose nustatyti apribojimai, susiję su statinių statyba miško žemėje, miško kirtimu ir miško žemės pavertimu kitomis naudmenomis;

4) Saugomų teritorijų įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir juose įgyvendinančiuose teisės aktuose bei kituose teisės aktuose nustatyti apribojimai, susiję su statinių statyba, kilnojamųjų objektų ir įrenginių laikymu ir naudojimu, miškų ūkio darbų vykdymu neįšalus gruntui, važiavimu ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis;

5) Želdynų įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme ir juose įgyvendinančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai gauti leidimą saugotinų želdinių kirtimui ir kompensuoti želdinių atkuriamąją vertę;

6) aktualių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, jeigu jie riboja fizinio barjero ir statinių ar įrenginių, susijusių su projekto įgyvendinimu, statybos, įrengimo galimybes.

Įstatymu Vyriausybė įpareigota užtikrinti tinkamą teisinių, finansinių ir organizacinių sąlygų įgyvendinimą, kad fizinis barjeras būtų įrengtas kiek įmanoma greičiau. Taip pat ji reguliariai, kartą per mėnesį teikia informaciją apie šio įstatymo įgyvendinimą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, o kartą per ketvirtį teikia apibendrintą informaciją Seimui.

Įstatymas priimtas už balsavus 80, balsavus prieš dviem ir susilaikius taip pat dviem Seimo nariams.

120