Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Ministerija už pasiskiepijimą siūlo skirti 100 eurų išmoką

Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vienkartinės išmokos pasiskiepijus  vakcina nuo
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – vienkartinė išmoka) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis, jos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

Šis įstatymas taikomas asmenims, gyvenantiems Lietuvos Respublikoje ir joje deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

Teisę į vienkartinę išmoką turi 75 ir daugiau metų sukakęs asmuo, kuris:

iki 2021 m. rugsėjo 1 d. nebuvo pasiskiepijęs nė viena vakcinos nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – vakcina) doze ir iki 2021 m. gruodžio 1 d. pasiskiepijo:

antra vakcinos doze, kai valstybės, kurioje jis pasiskiepijo, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą (toliau – skiepijimo schema) sudaro dvi vakcinos dozės;

viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

bent viena vakcinos doze, kai jis yra COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) persirgęs asmuo ir nuo nurodytos ligos diagnozės patvirtinimo SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu iki jo skiepijimosi dienos buvo praėję ne daugiau negu 180 dienų arba

įsigaliojus šiam įstatymui nebuvo pasiskiepijęs nė viena vakcinos doze ir iki 2021 m. gruodžio 1 d. pasiskiepijo:

antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

bent viena vakcinos doze, kai jis yra COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) persirgęs asmuo ir nuo nurodytos ligos diagnozės patvirtinimo SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu iki jo skiepijimosi dienos buvo praėję ne daugiau negu 180 dienų arba

yra pasiskiepijęs viena iš vakcinų pagal skiepijimo schemą ir iki 2022 m. balandžio 1 d. pasiskiepijo:

trečia vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

bent antra vakcinos doze, kai jis yra COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) persirgęs asmuo ir nurodytos ligos diagnozė jam buvo patvirtinta SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

Asmuo turi teisę gauti tik vieną vienkartinę išmoką.

Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.

Daugiau informacijos
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/339b91c122d311ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=0ac49858-49e0-4e61-b75d-57dd98f59b40

18