Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Pradedamos rengti anykščIų, kurtuvėnų ir žagarės regioninių parkų planavimo schemos

Saugomų teritorijų planavimas yra labai svarbus įrankis siekiant užtikrinti gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, racionalų gamtos išteklių naudojimą ir jų gausinimą, numatyti tinkamas saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo priemones. Yra susiformavusi praktika, kad valstybinių parkų planavimo dokumentai turi būti atnaujinami kas 10 metų dėl vis dar besikeičiančių teisės aktų, visuomenės interesų, apsaugos ir naudojimo prioritetų, dėl didėjančių žemės naudojimo, rekreacinių poreikių ir lankytojų srautų, gamtinės ir antropogeninės aplinkos pokyčių. Anksčiau atskirai rengti valstybinių parkų ribų (tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės) ir tvarkymo planai (tvirtinti aplinkos ministro) šiuo metu apjungti į planavimo schemą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

Ribų planuose nustatomos išorinės ir funkcinio prioriteto zonų ribos, o tvarkymo planuose – kraštovaizdžio tvarkymo zonos, numatomos konkrečios kraštovaizdžio formavimo, rekreacinės infrastruktūros kūrimo ir kitos tvarkymo ir apsaugos priemonės konkrečioms teritorijoms.

Valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose išskiriamos šios funkcinio prioriteto zonos: konservacinio (rezervatai ir draustiniai), ekologinės apsaugos, rekreacinio bei ūkinio ir kito prioriteto zonos.

 

Tarnyba įgyvendinta ES fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0016 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas (II)“.

Šio projekto tikslas – sudaryti prielaidas saugomų teritorijų kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti. Vienas iš uždavinių šiam tikslui pasiekti saugomų teritorijų planavimo dokumentus. Šiuo metu prasideda Anykščių, Kurtuvėnų ir Žagarės regioninių parkų planavimo schemų (ribų ir tvarkymo planų) rengimas.

 

Planavimo procesas yra viešas ir jame gali dalyvauti visi.

Planavimo schemos (specialieji saugomų teritorijų planavimo dokumentai) bus viešinami bendrąja tvarka. Tai suteiks daugiau galimybių visuomenei įsitraukti į specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesą.

Su planavimo schemų rengimu ir visas susijusiais dokumentais galima susipažinti LR Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) http://www.tpdris.lt.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) TPDRIS visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

 

Planavimo schemų rengimo techninė informacija.

Planavimo pagrindas:

 

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt/.

Planų rengėjai – Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkti:

  • VšĮ Gamtos paveldo fondas – Anykščių regioninio parko ir Žagarės regioninio parko planavimo schemos
  • UAB Kraštotvarka ir teritorijų planavimas – Kurtuvėnų regioninio parko planavimo schema.

 

Informaciją apie saugomų teritorijų planavimo dokumentus taip pat galite rasti https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/planavimas

 

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų  Sanglaudos fondo lėšų.

19