Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Reikalavimai planuojantiems atidaryti vaikų darželį

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga – tai aplinka, kurioje vaikai praleidžia didelę laiko dalį, dažnai joje ne tik mokosi ar žaidžia, bet ir maitinasi, miega. Tiek ikimokyklinio, tiek priešmokyklinio ugdymo veiklą galima vykdyti tik gavus leidimą-higienos pasą, kuris liudija, kad veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.

Kiekvienais metais Lietuvoje duris atveria naujos ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Atsižvelgiant į tai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento specialistai primena svarbiausius dalykus, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį asmenys, planuojantys įkurti vaikų darželį:

Vaikų skaičius ir jų amžius. Visų pirma, planuojant vykdyti ikimokyklinio ugdymo veiklą, būtina nuspręsti, kiek ir kokio amžiaus vaikų grupių bus steigiama, taip pat kiek ikimokyklinukų jose planuojama ugdyti. Kiekvienoje grupėje leidžiamas ugdyti vaikų skaičius atsižvelgiant į jų amžių nurodytas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 75:2016) 5 punkte. Pavyzdžiui grupėje, kurioje ugdomi vaikai nuo 2 ik 3 metų amžiaus, galima ugdyti ne daugiau kaip 15 vaikų, o 3 metų amžiaus ir vyresnių vaikų grupėje ugdytinių skaičius negali būti didesnis nei 20.

Sklypas ir jo plotas. Kasdien vaikai turi būti išvedami į lauką, tad būtina numatyti vietą, kurioje vaikai žais. Darželio sklypo dalis, skirta vaikų žaidimų aikštelėms, turi būti ne mažesnė kaip po 6 kv. m ploto vienam vaikui. Pavyzdžiui jei darželyje ugdoma 30 vaikų, tuomet vaikų žaidimų aikštelėms skirtos teritorijos plotas turėtų būti ne mažesnis nei 180 kv. m, tačiau švietimo teikėjui, ugdančiam iki 60 ikimokyklinukų, neprivaloma turėti savo sklypo ir galima naudotis kita vaikų žaidimui tinkančia erdve (viešoje vietoje įrengta vaikų žaidimų aikštele, parko teritorija ir panašiai). Tokiu atveju turi būti numatytos vaikų nuvykimo, grįžimo ir buvimo toje erdvėje saugos priemonės.

Sklypas ir vaikų žaidimų aikštelės. Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, darželio sklypas ar šio sklypo dalis, kurioje įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Tiek darželio teritorijoje įrengtų vaikų žaidimų aikštelių, tiek kitų žaidimų aikštelių, kuriomis naudojasi ugdytiniai, įrengimo, naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

Pastato aukštas bei patalpų paskirtis. Ikimokyklinio ugdymo veikla gali būti vykdoma ne tik mokslo paskirties patalpose bet ir viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, paslaugų, gyvenamosios (vieno buto, dviejų butų ir daugiabučių) paskirties patalpose (tokiu atveju patalpos turi būti įrengiamos ne aukščiau kaip antrajame pastato aukšte). Grupių, kuriose ugdomi vaikai iki 2 metų amžiaus, patalpos gali būti įrengiamos tik pirmame aukšte neatsižvelgiant į patalpų paskirtį.

Patalpų struktūra. Kiekvienai darželio grupei, kurioje ugdomi 1 metų amžiaus ir vyresni vaikai, turi būti įrengtos atskiros priėmimo-nusirengimo, žaidimų-miegamojo / poilsio, tualeto-prausyklos patalpos / erdvės. Tam tikrais atvejais kelioms grupėms gali būti įrengiama bendra priėmimo-nusirengimo patalpa (jei darželyje ugdoma iki 60 ikimokyklinukų ir užtikrinama, kad ši bendra priėmimo-nusirengimo patalpa bus pasiekiama visų grupių vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves).

Išskiriami atvejai, kuomet grupėms gali būti įrengta bendra tualeto prausyklos patalpa: jei švietimo tiekėjas ugdo iki 60 vaikų, 2 metų amžiaus ir vyresnių, ir bendra tualeto-prausyklos patalpa įrengta tame pačiame aukšte kaip grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpos / erdvės. Tokiu atveju bendra tualeto-prausyklos patalpa turi būti nutolusi nuo minėtų patalpų ne daugiau kaip 50 m, taip pat turi būti užtikrinama, kad tualeto-prausyklos patalpa būtų pasiekiama vaikams bet kuriuo metu nepereinant per kitų grupių žaidimų-miegamojo / poilsio patalpas / erdves.

Patalpų plotas. Įrengiant grupių patalpas / erdves ir komplektuojant grupes, vienam vaikui iki 3 metų amžiaus turi būti skiriama ne mažiau kaip 4,3 kv. m grupės patalpų / erdvių ploto,  3 metų ir vyresniam vaikui – ne mažiau kaip 4 kv. m, o specialiųjų poreikių turinčiam vaikui – ne mažiau kaip 5 kv. m (primename, kad į šį plotą neįskaičiuojamos tualeto-prausyklos ir virtuvėlės patalpos / erdvės plotas).

Sanitarinių įrenginių skaičius. Reikiamas sanitarinių įrenginių skaičius tiek vienos grupės, tiek kelių grupių bendroje tualeto-prausyklos patalpoje skaičiuojamas pagal planuojamą sąrašinį vaikų skaičių grupėse: penkiems vaikams turi būti skiriama ne mažiau nei 1 praustuvė, septyniems vaikams skiriamas ne mažiau nei 1 unitazas (išskyrus grupes, kuriose ugdomi vaikai iki 3 metų amžiaus, tokios grupės tualeto-prausyklos patalpoje turi būti įrengiamas bent 1 unitazas). Svarbu tai, kad tualeto-prausyklos patalpoje taip pat turi būti įrengta pusvonė su lanksčiu dušo rageliu (išskyrus priešmokyklinio ugdymo grupes) bei sudarytos sąlygos naktipuodžiams plauti (jeigu grupėje naudojami naktipuodžiai).

Poilsio ir miego organizavimas. Jei vaikų ugdymas darželyje bus vykdomas ilgiau nei 4 valandas, turi būti organizuojamas vaikų poilsis. Miegas – tai reikalingiausias ir geriausias pasyvus poilsis, kuris apsaugo nervines ląsteles nuo išsekimo bei pervargimo. Jei ikimokyklinėje įstaigoje organizuojamas vaikų poilsis, tuomet kiekvienam grupėje pietų miegą miegančiam vaikui turi būti skirta lova kietu pagrindu arba čiužinys, kurio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 7 cm. Kietas lovos pagrindas padeda užtikrinti taisyklingą stuburo padėtį vaikui miegant.

Maitinimo organizavimas. Jeigu numatyta, kad vaikų ugdymas truks ilgiau nei 4 valandas, darželyje turi būti organizuojamas ne tik poilsis, bet ir vaikų maitinimas tam skirtose patalpose ir (ar) pritaikytose erdvės. Vaikai gali būti maitinami grupėje arba 2 metų ir vyresniems vaikams gali būti įrengiama bendra valgymo salė. Jei vaikai bus maitinami grupėje, turi būti įrengta patalpa / erdvė su plautuve grupių indams plauti arba automatine indų plovimo mašina ir plautuve rankoms plauti, vieta indams ir stalo įrankiams laikyti (ši patalpa / erdvė gali būti įrengiama kelioms grupėms). Įrengiant vaikams bendrą valgymo salę, joje arba šalia jos taip pat turi būti įrengta vieta grupių indams ir stalo įrankiams laikyti, plautuvė grupių indams plauti arba automatinė indų plovimo mašina ir plautuvė rankoms plauti (vienam vaikui valgymo salėje turi būti skiriama ne mažiau kaip 1 kv. m plotas joje).

Natūralus apšvietimas. Natūralus apšvietimas turi teigiamos įtakos tiek suaugusiųjų, tiek vaikų sveikatai. Veikiant natūraliam apšvietimui stimuliuojama smegenų veikla, didėja produktyvumas, koncentracija, sumažėja nuovargio jausmas, gerėja miego kokybė. Darželio grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse, kūno kultūros, muzikos salėje (jei yra įrengta) turi būti natūralus apšvietimas. Grupių žaidimų patalpose / erdvėse, kūno kultūros, muzikos salėje natūralios apšvietos koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 procentų toliausiai nuo lango nutolusiame taške, o nepertraukiamos insoliacijos trukmė grupių žaidimų patalpose / erdvėse nuo kovo 22 d. iki rugsėjo 22 d. turi būti ne trumpesnė kaip 2,5 val.

Vėdinimas. Visose patalpose, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, turi būti numatytas natūralus ir (ar) mechaninis vėdinimas. Atkreipiame dėmesį, kad grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse turi būti numatyta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė.

45