Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Teismas pasisakė dėl Konkurencijos tarybos įpareigojimo nutraukti neteisėtą sutartį įvykdymo

Pareiškėjas Panevėžio miesto savivaldybės administracija teisme ginčijo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (Konkurencijos taryba) 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. Nr. 2S-5 (2018), kuriame pripažinta, jog Panevėžio miesto savivaldybė neįvykdė ankstesniame Konkurencijos tarybos 2015 metų nutarime nustatyto įpareigojimo. Už įpareigojimo nevykdymą Panevėžio miesto savivaldybės administracijai skirta bauda.

Konkurencijos taryba 2015 metų nutarimu įpareigojo Panevėžio miesto savivaldybę nutraukti 2014 m. gruodžio 11 d. su AB „Panevėžio specialus autotransportas“ sudarytą Komunalinių atliekų tvarkymo Panevėžio mieste paslaugų sutartį, nustačius, kad ji pažeidžia  Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Konkurencijos taryba, priimdama ginčytą 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimą ir skirdama baudą Panevėžio miesto savivaldybei, nelaikė, kad ankstesniu 2015 metų nutarimu nustatytas įpareigojimas yra įvykdytas, kadangi nustatė, jog nutraukusi Komunalinių atliekų tvarkymo Panevėžio mieste paslaugų sutartį, Panevėžio miesto savivaldybė po kiek laiko su tuo pačiu ūkio subjektu sudarė analogišką sutartį remdamasi Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta vidaus sandorio išimtimi, ir vertino, kad tokiu būdu savivaldybei veikiant, skirtingos ir nesąžiningos konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje nebuvo pašalintos – ir toliau komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas šios savivaldybės teritorijoje teikia nekonkurencingu būdu paskirta bendrovė.

Pirmosios instancijos teismas, tenkinęs savivaldybės skundą, sprendė, kad nei 2014 m. gruodžio 11 d. sutarties, nei naujos sutarties sudarymo metu įstatymai nenustatė jokių papildomų vidaus sandorio sudarymo privalomų sąlygų, todėl konstatavo, kad savivaldybė negali būti nubausta už nepagrįsto reikalavimo neįvykdymą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad Konkurencijos tarybos 2015 m. nutarimo, už kurio neįvykdymą skirta bauda savivaldybei, teisėtumas buvo patikrintas teismuose ir teismo sprendimas yra įsiteisėjęs. Atsižvelgiant į tai, Konkurencijos tarybos 2015 m. nutarime konstatuota aplinkybė, jog 2014 m. gruodžio 11 d. su AB „Panevėžio specialus autotransportas“ sudaryta Komunalinių atliekų tvarkymo Panevėžio mieste paslaugų sutartis yra pažeidžianti Konkurencijos įstatymą, nebegali būti kvestionuojama. Atitinkamai Konkurencijos taryba turėjo kompetenciją reikalauti, kad įpareigojimas nutraukti tokią sutartį būtų įvykdytas laiku.

Vertindama tai, ar bylos situacijoje galima laikyti, kad Konkurencijos tarybos 2015 metų nutarimas yra įvykdytas, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, jog Konkurencijos tarybos 2015 metų nutarime nustatytas įpareigojimas nutraukti sutartį, paisant konstitucinio teisinės valstybės principo reikalavimų, negali būti aiškinamas plečiamai. Šiuo atveju aktualia tampa pati įpareigojimą išreiškianti formuluotė. Pažeidimą lėmusios teisinės ir faktinės aplinkybės, aiškiai atskleistos, konstatuojant pažeidimą reikšmingai apibrėžia reikalavimus, kurių atitinkamas subjektas turėtų laikytis, siekdamas sudaryti naują, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas atitinkančią, sutartį. Tačiau kvestionuojant naujos sudarytos sutarties atitiktį minėtų Konkurencijos įstatymo normų reikalavimams, Konkurencijos tarybai tenka pareiga inicijuoti naują tyrimą dėl galimo Konkurencijos įstatymo normų pažeidimo.

Byloje nustatyta, kad neteisėta sutartis pagal Konkurencijos tarybos 2015 metų nutarimą turėjo būti nutraukta iki 2018 m. balandžio 4 d. Iš byloje pateiktų duomenų LVAT išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad ji nutraukta nuo 2018 m. balandžio 26 d. Ši data byloje laikyta Konkurencijos tarybos 2015 metų nutarimo įvykdymo momentu. Atsižvelgdamas į tai, LVAT konstatavo, kad pareiškėjas Konkurencijos 2015 metų nutarime nustatytą įpareigojimą įvykdė, tačiau praleidęs tokiam veiksmui nustatytą terminą.

Dėl Konkurencijos tarybos įgaliojimų skirti baudą viešojo administravimo subjektui, nevykdančiam Konkurencijos tarybos nutarimo, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad suėjus kontroliuojančio subjekto nustatyto įpareigojimo įvykdymo terminui, įpareigojimo nevykdant, kontroliuojamojo subjekto neveikimas tampa naujų (kitų) administracinių teisinių santykių pagrindu. Taigi, sprendžiant dėl taikytinos Konkurencijos įstatymo redakcijos, šiuo aspektu reikšminga ne paties įpareigojimo nustatymo data, tačiau data, kuri laikytina pareigos įvykdyti nustatytą įpareigojimą termino pabaiga. Bylai aktualios 2017 m. gruodžio 19 d. redakcijos Konkurencijos įstatymas nustatė, kad už per Konkurencijos tarybos nustatytą terminą nurodytų įpareigojimų neįvykdymą viešojo administravimo subjektams gali būti skiriama piniginė bauda iki šešių šimtų eurų už kiekvieną pažeidimo vykdymo dieną po termino įvykdyti įpareigojimus pašalinti pažeidimą pabaigos. Tuo remdamasis, LVAT sprendė, kad Konkurencijos taryba, priimdama 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimą, turėjo teisinį pagrindą skirti baudą savivaldybei.

Galutine ir neskundžiama LVAT 2023 m. sausio 25 d. nutartimi Konkurencijos tarybos apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas pakeistas, sumažinant Konkurencijos tarybos 2018 m. lapkričio 13 d. nutarimu skirtą baudą iki 6 300 Eur (nustačius, kad Konkurencijos tarybos nutarimą įvykdyti uždelsta 21 dienas).

65