Tuti.lt

Tavo laisvalaikis internete

Už seksualinį nusikaltimą prieš nepilnametį nuteistas R. Ačas išgirdo LAT verdiktą

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. birželio 6 d. išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Remigijus Ačas nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 22 straipsnio 1 dalį ir 1511 straipsnio 2 dalį už tai, kad pasikėsino tenkinti lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu už piniginį atlygį.

Kreipdamasis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, R. Ačo gynėjas prašė panaikinti abiejų instancijų teismų sprendimus, kuriais R. Ačas buvo pripažintas kaltu, ir baudžiamąją bylą nutraukti. Gynėjas nurodė, kad teismai sprendimą pripažinti kaltu grindė R. Ačo ir nepilnamečio nukentėjusiojo susirašinėjimo SMS žinutėmis, tačiau yra abejonių, ar šias žinutes tikrai rašė nuteistasis. Be to, gynėjas argumentavo ir tuo, kad byloje netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas: R. Ačas tik pasiūlė nepilnamečiam nukentėjusiajam piniginį atlygį už lytinės aistros tenkinimą, tačiau jo sutikimo negavo, lytinės aistros netenkino, dėl to R. Ačo veika kvalifikuotina kaip rengimasis, o ne pasikėsinimas padaryti BK 1511 straipsnio 2 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką. BK 1511 straipsnio 2 dalyje nurodytas nusikaltimas priskiriamas apysunkių nusikaltimų kategorijai, o kaip nustatyta BK 21 straipsnio 1 dalyje, asmuo atsako tik už rengimąsi padaryti sunkų ar labai sunkų nusikaltimą. Gynėjo manymu, atsižvelgiant į tai, R. Ačo veiksmai nukentėjusiojo atžvilgiu gali būti vertinami tik kaip moralės ir dorovės normų neatitinkantis elgesys.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs bylą, nuteistojo gynėjo kasacinį skundą atmetė. Patikrinęs bylą teisės taikymo aspektu, kasacinės instancijos teismas nutartyje pasisakė: 1) ar procesinius sprendimus priėmę abiejų instancijų teismai nagrinėdami bylą laikėsi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK) reikalavimų; 2) ar tinkamai byloje buvo pritaikytas baudžiamasis įstatymas.

Atmesdamas kasacinio skundo argumentus, kad abejotina, ar SMS žinutes tikrai rašė R. Ačas, kasacinės instancijos teismas konstatavo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvados, jog R. Ačas siuntė kaltinime nurodytas SMS žinutes nukentėjusiajam, siekdamas už atlygį tenkinti savo lytinę aistrą, pagrįstos išsamia bylos įrodymų analize ir jų tinkamu įvertinimu, laikantis BPK 20 straipsnyje įtvirtintų nuostatų.

Atsakydama į skundo argumentus dėl baudžiamojo įstatymo taikymo, kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad objektyviai BK 1511 straipsnyje nurodyta veika pasireiškia lytiniu santykiavimu ar kitokiu lytinės aistros tenkinimu su nepilnamečiu asmeniu, pasiūlius, pažadėjus suteikti jam ar suteikus jam ar kitam asmeniui už tai pinigų ar kitokios formos atlygį (BK 1511 straipsnio 2 dalis), nukentėjusiajam sutinkant. Taigi iš nusikaltimo, nurodyto BK 1511 straipsnio 2 dalyje, požymių aprašymo matyti, kad pasiūlymas arba pažadėjimas suteikti piniginį atlygį už lytinės aistros tenkinimą su nukentėjusiuoju yra šio nusikaltimo objektyviosios pusės požymiai.

Iš byloje nustatytų kryptingų, siekiant nusikalstamo tikslo, aktyviai atliktų kaltininko veiksmų, o būtent: pirmu atveju – pakvietimo nukentėjusiojo į butą, alkoholio vartojimo su nepilnamečiu kaltininko bute, siekiant nukentėjusiojo apsvaigimo, aiškaus ir konkretaus pasiūlymo jam išsakymo ir konkretaus piniginio atlygio už tai nurodymo; antru atveju – tikslių, aiškių žinučių, ką reikės atlikti už nurodomą piniginį atlygį, intensyvaus bendravimo skambučiais, nuvažiavimo iki susitikimo vietos ir pakvietimo nukentėjusiojo įsėsti į automobilį, akivaizdu, kad kaltininkas jau buvo sudaręs pakankamas sąlygas tokią veiką pradėti ir tiesiogiai siekė nusikalstamą veiką padaryti.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad R. Ačo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 1511 straipsnio 2 dalį. Kaltininkas atliko dalį BK 1511 straipsnio 2 dalyje išvardytų veiksmų, siekdamas tenkinti savo lytinę aistrą, tačiau veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, o teismų išvados, kad buvo pradėti realizuoti BK 1511 straipsnio 2 dalyje nurodyti nusikalstamos veikos požymiai, pagrįstos.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko nepakeistus teismų sprendimus, kuriais R. Ačui paskirta 100 MGL (5000 Eur) dydžio bauda.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

57